WWF nad Odrą

Dolinie Odry zagraża rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej – informuje organizacja ekologiczna WWF Polska, która w 2012 roku będzie kontynuowała swoje działania na rzecz ochrony tego obszaru. Skorzysta na tym nie tylko przyroda, ale także ludzie.

Rzeki i ich doliny pełnią bardzo ważną funkcję korytarzy biologicznych, umożliwiających migrację zwierząt i wymianę genetyczną pomiędzy różnymi obszarami przyrodniczymi. W celu zwiększenia ochrony tych terenów WWF Polska będzie kontynuował swoje działania na rzecz ochrony doliny Odry dzięki wsparciu UPM Raflatac.

Przyrodnicza funkcja rzek i ich dolin jest bardzo często degradowana poprzez niewłaściwie zagospodarowanie: regulację rzek i potoków, budowę stopni wodnych i wycinkę nadrzecznych lasów – mówi Piotr Nieznański. – W samej tylko dolinie Odry pozostało około 27% z pierwotnych terenów zalewowych. Reszta poprzez zabudowę i obwałowania została odcięta od rzeki. Temu unikalnemu i wrażliwemu środowisku najbardziej szkodzi przegradzanie rzek, niszczenie nadrzecznych siedlisk oraz zabudowa terenów zalewowych.

Wśród zaplanowanych na rok 2012 działań jest aktualizacja „Atlasu obszarów zalewowych Odry”. Głównym założeniem Atlasu jest wskazanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc w dolinie Odry, których zachowanie i ochrona są kluczowe zarówno dla przyrody, jak i dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców terenów położonych wzdłuż tej rzeki.

Firma UPM Raflatac od wielu lat opracowywała programy zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Teraz znaleźliśmy partnera — organizację WWF — którego cele pokrywają się z naszymi zasadami odpowiedzialności i strategią Biofore – mówi Jani Konkarikoski, Dyrektor generalny UPM Raflatac Polska. – Projekt „Rzeki dla życia” przynosi wymierne korzyści dla przyrody i mieszkańców Doliny Odry. Ponadto nasze partnerstwo zachęca do wymiany doświadczeń z zakresu ochrony środowiska i kształtowania świadomości ekologicznej podczas imprez organizowanych dla pracowników i klientów.

Oprócz wydania i przekazania zainteresowanym samorządom Atlasu, WWF Polska podejmie działania na rzecz udrożnienia Odry dla migrujących gatunków ryb. Będą one koncentrowały się na modernizacji stopnia wodnego w Wałach Śląskich, wybudowanego w 1958 roku oraz właściwym wykonaniu przepławki w Malczycach. Na stopniu w Wałach Śląskich funkcjonuje wadliwa przepławka dla ryb, która od lat blokuje ich migrację. Po jej udrożnieniu oraz po planowanej modernizacji stopni wodnych we Wrocławiu, w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, na tym odcinku mogą pojawić się migrujące gatunki ryb.

Będziemy nadal działać na rzecz stopniowego przywracania naturalnego charakteru terenów nadrzecznych – dodaje Nieznański. – Odra, z kompleksami lasów łęgowych, starorzeczy i wilgotnych łąk, stanowi jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych Europy Środkowej.