Jest przełom w sprawie śluzy w Brzegu Dolnym! Wkrótce wróci tam żegluga

(CC BY-SA 2.5)/ wikipedia.org

Stopień Wodny Brzeg Dolny /(CC BY-SA 2.5)/ wikipedia.org

Pod koniec kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej przez wrocławski RZGW decyzji w sprawie zakazu użytkowania dolnych wrót wsporczych śluzy Stopnia Wodnego Brzeg Dolny. – W praktyce oznacza to, że wkrótce będzie możliwe wznowienie śluzowań jednostek pływających przez ten stopień wodny – tłumaczą wodniacy.

Przypomnijmy, decyzja o zamknięciu jedynej śluzy Stopnia Wodnego Brzeg Dolny została wydana 20 listopada 2014 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. WINB argumentował ją „uszkodzeniami wrót dolnych” oraz „nieodpowiednim stanem technicznym śluzy”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odwołał się od tej decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, wnosząc o jej uchylenie. W opinii RZGW obiekt jest bowiem w pełni sprawny, systematycznie też wykonywane są przy nim niezbędne naprawy konserwacyjno-utrzymaniowe.

Odwołanie od wspomnianej decyzji nie przyniosło jednak efektu – GINB utrzymał w mocy decyzję o zakazie użytkowania wrót wsporczych dolnych.

Równolegle do prowadzonych czynności proceduralnych, RZGW we Wrocławiu wykonał szereg działań, których głównym celem była poprawa stanu technicznego śluzy w Brzegu Dolnym. Zgodnie z kolejnym nakazem WINB, została także sporządzona niezależna ekspertyza stanu technicznego, która dokonała obiektywnej oceny rzeczywistego stanu technicznego śluzy.

– Ekspertyzę na podstawie profesjonalnych badań przygotował Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, a we wnioskach przygotowanej dokumentacji znalazł się zapis: „stan śluzy stopnia wodnego Brzeg Dolny można określić jako nie zagrażający bezpieczeństwu mienia, ludzi i środowiska i obiekt ten może być nadal użytkowany” – podkreślają przedstawiciele RZGW.

W kolejnym kroku dyrektor RZGW we Wrocławiu złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchylenie zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także poprzedzającej ją decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz z wnioskiem o wstrzymania zaskarżonej decyzji GINB.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku skargi RZGW na decyzję GINB ws. zakazu użytkowania śluzy Brzeg Dolny, postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

– Oznacza to formalne zniesienie zakazu użytkowania wrót wsporczych dolnych śluzy i w konsekwencji możliwość wznowienia śluzowań jednostek pływających przez Stopień Wodny Brzeg Dolny. Dokładny termin otwarcia śluzy w Brzegu Dolnym podamy wkrótce w odpowiednim komunikacie nawigacyjnym na naszej stronie internetowej – zapowiadają wodniacy.

W uzasadnieniu swojego postanowienia warszawski WSA przyznał, że zamknięcie jedynej śluzy Stopnia Wodnego Brzeg Dolny w praktyce całkowicie paraliżuje żeglugę na Odrze – jedynej w Polsce rzece pełniącej tak znaczącą funkcję transportową.

– Wyłączenie śluzy z eksploatacji blokuje możliwość przepływu wszelkich jednostek pływających, w tym statków wykonujących zlecenia transportowe w ramach międzynarodowych kontraktów, których wartości sięgają nawet kilkudziesięciu milionów euro. Rodzi to olbrzymie koszty związane z przestojami transportów oraz bardzo poważne ryzyko naliczenia na korzystających z Odrzańskiej Drogi Wodnej kar związanych z niemożnością terminowego wywiązania się z kontraktów – tłumaczą w RZGW.

W konsekwencji mogło to spowodować szereg pozwów na rzecz Skarbu Państwa o odszkodowania związane z zablokowaniem szlaku wodnego. Co więcej, długoterminowe zamknięcie szlaku ODW niesie ze sobą ryzyko doprowadzenia do upadłości stoczni i firm transportowych ulokowanych nad Odrą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że z uwagi na brak możliwości alternatywnego poprowadzenia ruchu żeglugowego, należy zgodzić się ze stanowiskiem wrocławskiego RZGW, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.